Systém EKO-KOM

    EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů . EKO-KOM Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí o autorizaci , které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002 a na základě rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 29. března 2005, které nabylo právní moci 21. dubna 2005. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:
    - Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
    - Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.

    Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů. Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

EKO-KOM

    Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, poradenskou, výzkumnou a vzdělávací.

Zelený bod


Zelený bod

Význam
    Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.ZELENÝ BOD v České republice
    Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je nositelem práv na území ČR. To znamená, že ochrannou známku ZELENÝ BOD mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO-KOM, a. s. uzavřenou Smlouvu o sdruženém plněnía jsou tedy jejími klienty. Prostřednictvím této smlouvy je poskytnuto oprávnění používat ochrannou známku ZELENÝ BOD. Společnost EKO-KOM, a. s. získala dne 7. září 2000 licenci od organizace PRO EUROPE k užívání značky ZELENÝ BOD na území České republiky. To bylo potvrzením, že společnost EKO-KOM splňuje požadavky příslušných předpisů EU na systémy pro zajištění využití obalového odpadu. Licence poskytnutá společností EKO-KOM, a.s. neopravňuje klienta k užívání značky ZELENÝ BOD mimo území ČR. Pro přímou distribuci označeného výrobku v zahraničí je proto nutné získat souhlas organizace oprávněné poskytovat licenci na příslušném trhu. Značka ZELENÝ BOD smí být užívána pouze při zachování zvláštních pravidel. V tomto roce bude zajišťována důsledná a plná ochrana práv spojených se značkou. Klientům doporučujeme používat značku na obchodním balení všude tam, kde je to vhodné a praktické. Značka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí.


Pro zobrazení certifikátu vystaveného společností EKO-KOM firmě ELSTORE CZ s. r. o. klikněte zde

Systém EKO-LAMP

EKO-LAMP
    polečnost Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací, která byla založena 30.5.2005 společnostmi:

      - Philips Česká republika s.r.o.,
      - Osram spol. s r.o.,
      - GE Industrial s.r.o.
      - NARVA B.E.L./ČR s.r.o.


    Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla). Ekolamp vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Kvalitu služeb společnosti potvrzuje získání certifikátů ISO 9001 a 27001.
 

Schéma životního cyklu dosloužilé kompaktní žárovky

EKO-LAMP

    Základním posláním společnosti je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajistit všem účastníkům kolektivního systému (výrobcům a dovozcům elektrozařízení) možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR byla společnost Ekolamp dne 13. 12. 2005 zapsána pod evidenčním číslem KH002/05-ECZ do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení. Skupina osvětlovacích zařízení zahrnuje světelné zdroje (zejména zářivky a výbojky) a svítidla. V současné době Ekolamp spolupracuje s téměř 450 sběrnými dvory měst a obcí a více než 3100 dalších obcí pokrývá mobilním sběrem. Sběr osvětlovacích zařízení probíhá také prostřednictvím velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě a rovněž na místech s malou sběrnou nádobou.

Pro zobrazení certifikátu vystaveného společností EKOLAMP firmě ELSTORE CZ s. r. o. klikněte zde

 

Všechny zde prezentované informace jsou citovány ze serverů www.eko-kom.cz, a www.ekolamp.cz

Naši dodavatelé

Krátké novinky

Rychlý kontakt


ELSTORE CZ s. r. o.
Střítežská 573
572 01 Polička
Česká republika

CZ Tel.: +420 461 721 127
CZ Fax.: +420 461 723 028
Email.: elstore@elstore.cz

Otevírací doba:

Po – Pá   7.00 – 16:30
So   8.00 – 11:00


Elstore na Facebooku Elstore na Facebooku Elstore na Facebooku